POLITYKA PRYWATNOŚCI

BiuroNet Sp. z o.o. specjalizuje się w sprzedaży rozwiązań dla miejsca pracy, w tym w szczególności materiałów biurowych, środków ochrony indywidualnej i dystrybucji opakowań. Firma BiuroNet Sp. z o.o. (dalej „BiuroNet„) dostarczaja innym podmiotom (dalej „Klient” lub „ Klienci„) usługi i towary w relacjach business-to-business a w ramach prowadzonego sklepu przy ulicy Zyblikiewicza 4 w Krakowie również w relacji business-to-client.

Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów w związku z korzystaniem z portalu internetowego www.biuronet24.eu, jest BiuroNet Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Zyblikiewicza 4.

BiuroNet Sp. z o.o. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000294516 , oraz posługuje się następującymi numerami identyfikacyjnymi: NIP 7773029825, REGON 300713794.

Jeżeli chcesz skontaktować się z BiuroNet Sp. z o.o.. w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o:

a) wysłanie wiadomości mailowej na  biuronet@biuronet24.eu 

b) wysłanie listu na adres: BiuroNet Sp. z o.o., ul. Zyblikiewicza 4 31-029 Kraków

Aby chronić Twoją prywatność, BiuroNet dokłada wszelkich starań, aby wszystkie Dane Osobowe były bezpieczne oraz wykorzystywane wyłącznie w celach oraz na zasadach opisanych poniżej. Niniejsza polityka prywatności informuje o tym, jakie Dane Osobowe zbieramy, w jaki sposób je wykorzystujemy i jakie środki podejmujemy, aby zapewnić ich bezpieczeństwo.

Ta polityka jest naszym zobowiązaniem do ochrony Twojej prywatności i zawiera postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych naszych klientów (zwana dalej ” Polityką Prywatności„).

W niniejszej Polityce Prywatności wyrażenia „Ty”, „Twój” odnoszą się do każdej osoby fizycznej, której Dane Osobowe są przetwarzane przez BiuroNet, zaś wyrażenia „my”, „nasz”, „nas”, odnoszą się do BiuroNet.

1. Definicje:

1.1 „Przepisy o Ochronie Danych Osobowych” oznaczają właściwe lokalne akty prawne regulujące kwestie ochrony, bezpieczeństwa i retencji danych osobowych, a także bezpośrednio wiążące akty prawne wydane na szczeblu międzynarodowym, w tym RODO.

1.3 „Administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii Europejskiej lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii Europejskiej lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

1.4 „Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności Kliencie lub potencjalnym kliencie, pracowniku, konsultancie, agencie, pełnomocniku lub jakiejkolwiek innej osobie działającej w imieniu lub na rzecz Klienta lub potencjalnego klienta, w szczególności uprawnionej do składania zamówień w BiuroNet („Osoba Klienta„); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

1.5 „RODO” oznacza rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i przepływu tych danych i uchylająca dyrektywę 95/46/ WE.

1.6 „Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

1.7 „Podmiot Przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

2. Zobowiązanie firmy BiuroNet

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie Danych Osobowych przetwarzanych przez BiuroNet.

BiuroNet przetwarza Dane Osobowe w sposób rzetelny i zgodnie z Przepisami o Ochronie Danych Osobowych.

W przypadku jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy niniejszą Polityką Prywatności a Przepisami o Ochronie Danych Osobowych, pierwszeństwo mają postanowienia obowiązujących Przepisów o Ochronie Danych Osobowych.

3. Jakie Dane Osobowe zbieramy i przetwarzamy?

W związku z dostarczaniem produktów lub świadczeniem usług Klientowi, BiuroNet przetwarza Dane Osobowe Osób Klienta. Dane Osobowe Osób Klienta obejmują w szczególności Dane Osobowe niezbędne dla BiuroNet do świadczenie usług i dostarczania produktów Klientom, tj. głównie dla celu potwierdzenia lub przypisania uprawnień do składania zamówień, złożenia i obsługi zamówienia w sklepie internetowym BiuroNet, oraz odbioru dostarczanych produktów.

BiuroNet przetwarza w szczególności następujące Dane Osobowe Osób Klienta:

– imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail;

– nazwa firmy, numer identyfikacyjny i adres;

– informacje dotyczące liczby zatrudnionych pracowników..

W celu zachowania przejrzystości dane, których podanie jest niezbędne dla świadczenia przez BiuroNet usług, oznaczone są w formularzach internetowych za pomocą pola z gwiazdką. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, jednak może być przydatne dla celów usprawnienia procesów związanych z utrzymywaniem konta i obsługą zamówień.

W związku z korzystaniem ze sklepu internetowego, BiuroNet może zbierać także informacje o lokalizacji sieciowej Klientów (tj. adres IP) oraz zachowaniach użytkowników witryn internetowych BiuroNet.

4. Do czego używamy tych informacji?

Zgodnie z RODO możemy przetwarzać Dane Osobowe, o ile mamy do tego odpowiednią podstawę prawną. Przetwarzanie przez BiuroNet Danych Osobowych Osób Klienta oraz pozostałych osób, których Dane Osobowe przetwarzane są zgodnie z niniejszą Polityką, odbywa się na następujących podstawach:

• Niezbędność do wykonania umowy: jeżeli jesteś naszym Klientem, przetwarzanie Twoich Danych Osobowych jest niezbędne do wykonania naszych zobowiązań wynikających z umowy. Dotyczy to w szczególności zakładania i zarządzania kontami w sklepie internetowym BiuroNet, rozwiązywania problemów technicznych, czy przetwarzania Twoich zapytań lub innego rodzaju wiadomości dotyczących bezpośrednio świadczonych przez nas usług, a także bezpośredniej realizacji zamówień, w szczególności ich wysyłki; Na tej podstawie możemy także przetwarzać Twoje Dane Osobowe dla celów obsługi przysługujących nam wierzytelności oraz dochodzenia roszczeń.

• Obowiązek prawny: występuje, gdy jesteśmy zobowiązani do przetwarzania Twoich Danych Osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego, takiego jak prowadzenie ewidencji do celów podatkowych, wystawiania faktur lub dostarczanie informacji organowi publicznemu lub organowi ścigania;

• Uzasadnione interesy: możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe w przypadku, gdy leży to w naszym uzasadnionym interesie związanym z prowadzoną przez nas działalnością, o ile Twoje interesy nie są nadrzędne. Dotyczy to w szczególności monitorowania naszych relacji z Klientami, przeprowadzania ankiet satysfakcji Klienta, sporządzania statystyk sprzedaży, monitorowania doświadczeń klienta na naszej stronie internetowej;

Jeżeli nie jesteś Klientem, ale jesteś inną Osobą Klienta, posiadamy uzasadniony interes w przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych w celu zakładania i zarządzania kontami w sklepie internetowym BiuroNet, rozwiązywania problemów technicznych, czy przetwarzania zapytań lub innego rodzaju wiadomości dotyczących bezpośrednio świadczonych przez nas usług, a także bezpośredniej realizacji zamówień, w szczególności ich wysyłki.

Posiadamy także uzasadniony interes w przetwarzaniu Danych Osobowych Osób Klienta dla celów marketingu naszych produktów i usług. W takim przypadku, masz prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych, o czym możesz przeczytać poniżej;

• Twoja zgoda: w niektórych przypadkach, gdy będziemy chcieli przetwarzać Twoje Dane Osobowe, a nie będziemy mogli skorzystać z żadnej z przesłanek spośród wymienionych powyżej, będziemy mogli poprosić Cię o zgodę na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych w określonym celu. W takim przypadku będziesz mógł wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Cookie

W związku z korzystaniem z witryn internetowych BiuroNet, przetwarzamy także Dane Osobowe dotyczące Twojej aktywności, takie jak adres IP komputera, wywołany adres internetowy (URL), adres internetowy, z którego trafiłeś na nasze strony, rodzaj przeglądarki internetowej, z której korzystasz oraz inne informacje transmitowane protokołem http. Podstawą prawną przetwarzania przez nas tego rodzaju Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na rozwijaniu serwisów BiuroNet, w celu zapewnienia Klientom najwyższej jakości usług.

W ramach naszych serwisów gromadzimy dane w wykorzystaniem technologii plików cookie. Pliki cookie stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania z witryn BiuroNet. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W niektórych przypadkach informacje zawarte w plikach cookie mogą stanowić dane osobowe.

Pliki cookie są używane do zapisywania informacji o stanie, gdy użytkownik odwiedza witrynę internetową. Informacjami o stanie mogą być na przykład: identyfikator sesji, język, datą wygaśnięcia, domeną i tak dalej. Pliki cookie umożliwiają przechowywanie informacji o stanie w okresie ich ważności, gdy przeglądarka uzyskuje dostęp do różnych stron witryny internetowej lub gdy ta przeglądarka wraca do wspomnianej witryny później.

W witrynach BiuroNet mogą być stosowane dwa rodzaje plików cookie – „ciasteczka sesyjne” i „trwałe pliki cookie”. Cookie sesyjne to tymczasowe pliki cookie, które pozostają na Twoim urządzeniu do momentu opuszczenia witryny BiuroNet. Trwałe plik cookie pozostają na urządzeniu przez znacznie dłuższy czas lub do czasu ich ręcznego usunięcia (czas, w którym ciasteczko pozostanie na urządzeniu, będzie zależał od czasu trwania lub „żywotności” określonego pliku cookie i ustawień przeglądarki).

Podmiotem zamieszczającym pliki cookie pochodzące z witryn internetowych BiuroNet w Twoim urządzeniu końcowym oraz uzyskującym dostęp do plików cookie zamieszczonych w Twoim urządzeniu końcowym jest BiuroNet.

Przetwarzanie danych zawartych w plikach cookie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej za pomocą ustawień przeglądarki internetowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celach statystycznych, rozwoju usług oraz celach marketingowych (wyświetlanie reklam na stronach www).

BiuroNet używa Google Analytics. Więcej informacji o zasadach używania Google Analytics przez BiuroNet można znaleźć tutaj: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Aby zapewnić użytkownikom witryn internetowych Lyreco większy wybór sposobu zbierania ich danych przez Google Analytics, Google opracował dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek komunikuje się z kodem JavaScript Google Analytics (ga.js), aby wskazać, że informacje o wizycie w witrynie nie powinny być przesyłane do Google Analytics. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics nie blokuje przesyłania informacji do samej witryny ani do innych usług analitycznych.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w przeglądarce internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu końcowym.

Sposób zmiany ustawień plików cookie może różnić się w zależności od przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Informacje na temat plików cookie znajdują się w zakładce „Pomoc” w każdej przeglądarce internetowej, a także na stronie http://www.aboutcookies.org.

Twoja przeglądarka internetowa zazwyczaj zapewnia Ci informacje na temat tego, w jaki sposób możesz odrzucić, usunąć lub zablokować cookie. Poniżej znajdziesz odnośniki, które przekierują Cię do odpowiednich informacji związanych z kilkoma, najbardziej popularnymi przeglądarkami:
– Internet Explorer (http://support.microsoft.com/kb/196955/pl)
– Mozilla Firefox (http://support.mozilla.org/pl/products/firefox/cookies)
– Chrome (http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647)
– Opera (http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html)
Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w witrynach internetowych BiuroNet.

6. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe:

Będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe podczas trwania naszych stosunków handlowych i do 3 lat po Twoim ostatnim kontakcie lub zamówieniu z BiuroNet, chyba, że z obowiązujących przepisów wynika obowiązek dłuższego przechowywania Danych Osobowych, np. Dane Osobowe Osób Klienta zawarte w naszych fakturach będą przechowywane przez okres wskazany we właściwych przepisach podatkowych. Twoje dane osobowe zawarte w plikach cookie będą przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookie (do 13 miesięcy) lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

7. Komu przekazujemy Twoje dane:

BiuroNet nie przekazuje Danych Osobowych stronom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to usprawiedliwione naszymi uzasadnionymi potrzebami zawodowymi i biznesowymi, do realizacji Twoich żądań i/wykonania przez BiuroNet obowiązku prawnego.

W ramach BiuroNet, Twoje Dane Osobowe są dostępne wyłącznie dla upoważnionych pracowników BiuroNet oraz wyłącznie w celach opisanych powyżej.

Twoje Dane Osobowe mogą być przekazywane do:

• Dostawców usług związanych z utrzymaniem serwisów BiuroNet oraz obsługą zamówień . Możemy przekazywać Twoje Dane Osobowe naszym dostawcom usług takim jak dostawcy systemów (IT) oraz usług hostingu, analizy danych. Przekażemy im Twoje Dane Osobowe tylko wtedy, gdy spełnią nasze surowe normy dotyczące przetwarzania i bezpieczeństwa Danych Osobowych. Przekazujemy tylko te Dane Osobowe, które są niezbędne dla świadczenia przez te podmioty usług.

• Dostawców usług płatniczych. Gdy dokonujesz płatności na stronie internetowej BiuroNet, będziemy przekazywać dane związane z transakcją dostawcom usług płatniczych, w zakresie niezbędnym do wykonania transakcji. Będziemy wymagać od tych podmiotów, aby szanowały Twoją prywatność i odpowiednio chroniły Twoje Dane Osobowe.

• Dostawców usług związanych z obsługą zamówień. Możemy także przekazywać Twoje Dane Osobowe dostawcom usług związanych z obsługą, wysyłką i przewozem zamówionych produktów, takim jak firmy kurierskie oraz pozostali dostawcy usług przewozowych i pocztowych. Twoje Dane Osobowe mogą być także przekazywane do innych dostawców BiuroNet w przypadku, gdy korzystamy z oferowanych przez nich dóbr i usług w celach związanych z obsługą oraz realizacją Twoich zamówień.

• Sądów, organów ścigania lub organów nadzorczych : W przypadkach, gdy wynika to z przepisów prawa, jesteśmy zobowiązani przekazywać Twoje Dane Osobowe organom władzy publicznej. W wyjątkowo rzadkich okolicznościach, w których chodzi o bezpieczeństwo narodowe (takich jak ataki terrorystyczne), możemy być zobowiązani do udostępnienia całej bazy danych odwiedzających i Klientów odpowiednim organom władzy publicznej.

• Audytorów wewnętrznych, profesjonalnych księgowych, doradców prawnych , którzy mogą uzyskać dostęp do dokumentów takich jak faktury, czy umowy, które zawierają Dane Osobowe klientów, w celu realizacji świadczonych przez te podmioty usług.

W ramach firmy BiuroNet Sp. z o.o. w celach związanych ze sprawozdawczością zarządczą.

• Potencjalnemu nabywcy, partnerowi lub sprzedawcy oraz ich doradcom , w związku z faktycznym lub potencjalnym przeniesieniem, połączeniem lub podziałem, części lub całości przedsiębiorstwa BiuroNet.

Nigdy nie przekażemy Twoich Danych Osobowych podmiotom prowadzącym bazy danych i udostępniającym je dla celów marketingowych.

8. Lokalizacja – transfer danych

Przekazujemy Twoje dane osobowe wyłącznie do podmiotów w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG„) oraz do krajów, które zapewniają odpowiednią ochronę na podstawie środków potwierdzonych przez Komisję Europejską.

BiuroNet przetwarza i zobowiązuje Podmioty Przetwarzające Dane Osobowe w imieniu BiuroNet w odpowiednich jurysdykcjach, do przetwarzania tych Danych Osobowych zgodnie z Przepisami o Ochronie Danych Osobowych. Do tych jurysdykcji należą kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego i kraje uznane za zapewniające odpowiedni poziom ochrony przez Komisję Europejską (więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en .

Jeżeli przetwarzanie wiąże się z przekazaniem danych osobowych do kraju spoza EOG, który nie jest objęty jednym z wyjątków przewidzianych w Przepisach o Ochronie Danych Osobowych, BiuroNet zobowiązuje się do zabezpieczenia transferu za pomocą jednego z następujących mechanizmów:

– Standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską (takie jak standardowe klauzule umowne dla administratorów danych 2004/915/WE lub standardowe klauzule umowne dla podmiotów przetwarzających dane 2010/87/UE lub każdej kolejnej wersji);

– Wiążące reguły korporacyjne w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, a podmioty do których ma nastąpić przekazanie przyjęły wiążące reguły korporacyjne zatwierdzone przez odpowiedni organ nadzorczy;

– Każdy inny mechanizm oficjalnie uznany przez Przepisy o Ochronie Danych Osobowych, jako zapewniający odpowiedni poziom ochrony Danych Osobowych.

9. Bezpieczeństwo przetwarzania:

BiuroNet stosuje uzasadnione komercyjnie, techniczne i organizacyjne mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich Danych Osobowych przed kradzieżą, utratą lub niewłaściwym wykorzystaniem. Twoje Dane Osobowe będą przechowywane w bezpiecznym środowisku operacyjnym, które nie jest dostępne bez autoryzacji. BiuroNet stosuje środki ograniczające ryzyko, w tym okresowe oceny ryzyka, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony Twoich Danych Osobowych.

Podczas wprowadzania poufnych informacji (takich jak hasła):

• Szyfrujemy te informacje za pomocą SSL;

• Informacje te są dodatkowo chronione przez szyfrowanie na nośnikach danych;

• Używamy również środków zwiększających bezpieczeństwo, takich jak analizowanie zachowania użytkownika konta, w celu wykrycia nieuczciwych lub anormalnych zachowań;

• Możemy ograniczyć korzystanie z funkcji witryny w odpowiedzi na możliwe oznaki nadużycia, usuwać nieodpowiednie treści lub linki do nielegalnych treści oraz zawieszać lub wyłączać konta za naruszenia naszych warunków.

10. Jakie są Twoje prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa dotyczące przetwarzania Twoich Danych Osobowych przez BiuroNet:

• Prawo dostępu do danych

Oprócz informacji dostępnych w ramach witryn internetowych BiuroNet, masz prawo dostępu do Danych Osobowych przechowywanych przez BiuroNet na Twój temat, z zastrzeżeniem wyjątków zawartych w obowiązujących przepisach. Jeśli poprosisz o dane, wówczas BiuroNet pomoże Ci je otrzymać. Twoja tożsamość będzie musiała zostać potwierdzona, zanim uzyskasz dostęp do danych osobowych. Zasadniczo BiuroNet nie pobiera opłat za dostarczanie informacji, ale jeśli wniosek jest ewidentnie bezzasadny lub nadmierny, w szczególności ze względu na jego powtarzalny charakter, BiuroNet zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za takie żądania.

Jeśli zdecydujesz się zwrócić do nas za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poprosimy o dołączenie następujących informacji:

a) Twój pełny adres pocztowy

b) Twój numer telefonu

c) Nazwy określonych plików lub typów rekordów, do których użytkownik żąda dostępu, w tym, w stosownych przypadkach, określone daty tych rekordów.

Wszystkie formalne prośby o dostęp będą kierowane do Inspektora Ochrony Danych, który następnie przejrzy każdy wniosek w celu podjęcia decyzji o udzieleniu dostępu do Danych Osobowych. Można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres biuronet@biuronet24.eu

• Prawo do sprostowania danych

Jeśli uważasz, że Twoje Dane Osobowe są nieprawidłowe, masz prawo poprosić o ich sprostowanie. Możemy poprosić cię o dostarczenie dokumentacji potwierdzającej, że przetwarzane przez BiuroNet dane są nieprawidłowe. Poprawimy błędne dane maksymalnie w ciągu miesiąca i powiadomimy Cię, gdy zrealizujemy Twój wniosek.

• Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do otrzymania Danych Osobowych, które nam dostarczyłeś oraz ich przesłania do innego, wybranego przez siebie Administratora Danych Osobowych. Prawo do przenoszenia przysługuje w sytuacji, gdy przetwarzamy Dane Osobowe na podstawie zgody lub przesłanki wykonania umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany tj. w systemach IT. W tym celu realizacji Twojego prawa, dostarczymy kopię danych w postaci pliku nadającego się do odczytu komputerowego (np. CSV, Excel).

Możesz również zażądać, by Dane Osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio wskazanemu Administratorowi. Zastrzegamy, że w takim przypadku spełnimy takie żądanie wtedy, gdy będzie to techniczne możliwe.

• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

W związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych, przysługuje Ci prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania w przypadku, gdy:

a) kwestionujesz prawidłowość danych osobowych;

b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;

c) nie potrzebujemy już danych dla swoich celów, ale Ty potrzebujesz ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;

d) został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych – ograniczymy przetwarzanie danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

• Prawo do usunięcia danych

BiuroNet nie przechowuje danych osobowych bez udokumentowanego celu. Przestrzegamy przepisów prawa, które wymagają od nas usunięcia danych osobowych, jeśli są one przechowywane w sposób niezgodny z prawem lub przyczyna ich gromadzenia i przechowywania przestała istnieć. Uważamy, że spełnia to wymogi zasady „prawa do bycia zapomnianym”.

Prawo do żądania usunięcia Twoich Danych Osobowych przysługuje Ci, jeżeli:

a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b) został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;

c) została cofnięta zgoda, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

d) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

e) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Jeżeli dane osobowe przechowywane przez BiuroNet opierają się na wykonaniu umowy, a użytkownik chce je usunąć z naszych systemów przed upływem okresu przechowywania wskazanym w sekcji „Jak długo przechowujemy Twoje Dane Osobowe”, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres biuronet@biuronet24.eu.

Jeśli podałeś nam swoje Dane Osobowe w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego BiuroNet , możesz w dowolnej chwili dezaktywować swoje konto. Ze względów bezpieczeństwa wprowadziliśmy siedmiodniowy okres karencji po zażądaniu usunięcia konta, jednak zalogowanie się na konto w okresie karencji spowoduje ponowne uaktywnienie konta. Aby zapobiec podszywaniu się, po dezaktywacji konta i po wygaśnięciu okresu karencji, Twoje konto zostanie nieodwołalnie usunięte, dzięki czemu nikt nie będzie mógł ponownie użyć tego identyfikatora konta.

• Prawo do sprzeciwu

W każdym momencie masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych, jeżeli przetwarzamy dane w oparciu o podstawę prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Prosimy pamiętać, że wyświetlanie reklam w ramach serwisów odbywa się na podstawie zgody na wykorzystanie plików cookie. Aby nie otrzymywać reklam opartych na technologii cookie, konieczna jest zmiana ustawień przeglądarki.

• Prawo do cofnięcia zgody

Przysługuje Ci prawo do cofnięcia każdej zgody, której została udzielona w momencie zakładania konta, jak również podczas korzystania ze świadczonych przez nas usług. Prosimy pamiętać, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych przysługuje Ci prawo wystąpienia ze skargą do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

11. Jak możesz kontaktować się, zgłaszać pytania i / lub skargi do BiuroNet ?

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, wyrazić obawy, zadać pytanie, złożyć skargę lub uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich Danych Osobowych przez BiuroNet , możesz wysłać wiadomość e-mail na następujący adres: biuronet@biuronet24.eu.

BiuroNet zobowiązuje się odpowiedzieć na Twoje żądanie w ciągu jednego miesiąca, a w przypadku złożoności wniosku lub dużej liczby zgłoszeń w krótkim odstępie czasu, do 3 miesięcy.

12. W jaki sposób aktualizujemy / zmieniamy niniejszą Politykę prywatności?

Czasami konieczna może być modyfikacja lub aktualizacja niniejszej procedury. Powiadomimy Cię, umieszczając wyraźne ogłoszenie na stronie głównej naszej witryny lub, jeśli jest to prawnie wymagane, bezpośrednio wysyłając powiadomienie. Zachęcamy do okresowego przeglądu tej Polityki Prywatności, aby być na bieżąco z informacjami na temat tego, w jaki sposób pomagamy chronić przetwarzane przez nas Dane Osobowe. Dalsze korzystanie z Usług BiuroNet stanowi zgodę na niniejszą Politykę Prywatności i wszelkie aktualizacje.